Informatie

Naam

Stichting Just Kids (voor het RSIN zie onderaan pagina)


Contactgegevens


J. de Groot

Richard Wagnerstraat 24

1077 VV Amsterdam

020 670 30 34Doelstelling en beleidsplan (hoofdlijnen)


 

Just Kids is een kleine stichting die ten doel heeft het bieden van materiele ondersteuning aan kinderen in de leeftijd tot achttien (18) jaar uit sociaal zwakkere gezinnen, wonend/verblijvend in met name wijde omgeving van Amsterdam, die langdurig van een minimuminkomen of zelfs minder moeten leven, zoals, maar niet beperkt tot:

- kinderen uit eenoudergezinnen;

- kinderen uit gezinnen met langdurige werkloosheid;

- kinderen van statushouders;

- kinderen van sociaal zwakkeren in de samenleving,De stichting tracht haar doel te bereiken door een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind in het algemeen;

Bijvoorbeeld door:

- het aanschaffen van (extra) studiemateriaal Coaching en bijlessen het verschaffen van kleding en schoeisel;

- het organiseren en faciliteren van buitenschoolse activiteiten zoals uitjes in de breedste zin des woords en (korte) vakanties;

- het (financieel) ondersteunen van instanties en instellingen met een overeenkomstig doel indien een samenwerking met die andere instelling in het belang is van de doelgroep.


De stichting heeft als beleid om relatief veel kleinere bedragen te verstrekken zodat zoveel mogelijk kinderen een beroep op de Stichting kunnen doen. Aanvragen kunnen worden gedaan door hulpverleners alsmede op voordracht van de bestuursleden. Gevraagde bijdrage wordt uitgekeerd aan de instelling/vereniging, die het gezin/kind het gevraagde biedt.


De stichting krijgt haar geld door middel van:

- giften, erfstellingen, legaten en schenkingen;

- subsidies en bijdragen;

- revenuen van het vermogen;

- en eventuele andere baten.


De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De stichting is verplicht haar financiële middelen steeds zodanig te besteden dat een verantwoord percentage kan worden aangewend ter dekking van de eventuele kosten ten behoeve van haar eigen organisatie.

Ook kosten van werving van gelden dienen in redelijke verhouding te staan tot de daaruit te verkrijgen inkomsten. Het bestuur draagt er zorg voor dat het vermogen van de stichting niet meer bedraagt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting.Het bestuur


Het bestuur is zelfstandig bevoegd om over haar vermogen te beschikken, maar dan wel uitsluitend in overeenstemming met het doel van de stichting. Het bestuur is bevoegd zelf het initiatief nemen voor het verlenen van een bijdrage, maar externe aanvragen kunnen ook worden gedaan via een formulier op de website. Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag met grote zorgvuldigheid en garandeert dat vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.


Het bestuur bestaat uit drie personen, waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De voorzitter en de penningmeester zijn ieder bevoegd om zelfstandig over de bankrekening te beschikken.Het bestuur bestaat uit drie leden:


  • June de Groot van Embden, voorzitter
  • Annelike de Ronde, Penningmeester
  • Christiaan Baardman, secretaris


Beloningsbeleid: Bestuur en vrijwilligers krijgen geen beloning.


Financiele verantwoording